הלל 18, קומה 2

מרכז העיר ירושלים

972-2-5025544+

תמיד זמינים בשבילכם

ראשון - שישי 08:00 - 16:00

שעות פעילות

מחירון נוטריון

בדומה לתחומי עיסוק ממוסדים ורשמיים אחרים, אף גובהו של שכר הטרחה שרשאי לגבות נוטריון מפוקח ומתעדכן באתר משרד המשפטים אחת לפרק זמן מסוים. על פי המוכתב בתקנה 4 לתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט – 1978, בתאריך ה-1 בינואר בכל שנה מתעדכן שכר שירותי הנוטריונים – מחירון נוטריון.

מחירון נוטריון

על מנת לחסוך לכם את הביקור באתר משרד המשפטים וחיפוש המידע בו, ריכזנו כאן, לנוחותכם, את השירותים ומחיריהם, בליווי של הסבר קצר בשפה מובנת לשירותים הפחות מוכרים לציבור.

חשוב להזכיר כי תעריפי שכר הטרחה הנקובים במחירון נוטריון אינם כוללים את המע"מ.

1. אימות חתימה

אימות חתימה על ידי נוטריון נדרש בכל סוגי המסמכים בהם קיים הצורך בוודאות מוחלטת הנוגעת לגבי זהותו של האדם שחתימתו מופיעה על המסמך. במקרים כאלה, אימות החתימה מהווה את עדותו של הנוטריון כי האדם התייצב בפניו וכי זיהה אותו באמצעות מסמך זיהוי רשמי (תעודת זהות). במקרים בהם הנוטריון מתבקש לאשר כי פלוני חתם בפניו בשמו של יחיד, תאגיד או כאפוטרופוס או נאמן, הנוטריון יבקש תחילה ראיה בכתב בדבר זכותו של הפלוני לחתימה על המסמך. את הראיה (או העתקה) יצרף הנוטריון לעותק של האישור הנוטריוני השמור בידיו (וזאת, על פי תקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977).

א) חתימת יחיד כחותם ראשון – 169 ₪

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

ב) כל חותם נוסף על המסמך – 67 ₪

ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) – 67 ₪

ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק – 67 ₪

ה) היה השירות כאמור בפסקאות (א) עד (ד) כרוך בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תתווסף אל שכר הטרחה מחצית מן השכר הקבוע בסעיף 3 (א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך.

2. אישור העתק צילומי של מסמך

בסעיף 12 לחוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 נאמר "לא יאשר נוטריון שמסמך פלוני הוא העתק נכון מהמקור, אלא אם המקור הוצג לפניו והוא השווה זה אל זה ומצאם שווים.". למעשה, כל העתק של כל מסמך יכול לשאת אישור נוטריוני כי תואם למסמך המקורי, אולם, אישור העתק, לרוב, יידרש כאשר המדובר במסמכים רשמיים, שהאדם הנדרש להציגם אינו יכול לוותר על המקור שלהם, ולכן, באפשרותו לספק העתק מצולם החתום על ידי נוטריון. הדבר נפוץ  במיוחד בתעודות נישואין / גירושין, תעודות לידה, רישיונות נהיגה, תעודות הסמכה ותארים אקדמיים, תעודות פטירה, מסמכי תאגיד וכד'. במקרה כזה, הנוטריון יבחן את ההעתק המצולם (או, לחלופין, יבצע את צילום המסמך במשרדו) ויאמת את התאמת ההעתק המדויקת למקור. רק לאחר מכן, הוא יאשר זאת בחתימתו ובחותמו.

א) לעמוד הראשון – 67 ₪

לכל עמוד נוסף – 5 ₪

ב) אושרו באותו מעמד אחד או יותר מהעתק מצילומי אחד, לכל אישור הנוסף על האישור הראשון:

לעמוד הראשון – 22 ₪

לכל עמוד נוסף – 5 ₪

3. אישור נכונות של תרגום

אישור נכונות התרגום (המוכר גם כהצהרת מתורגמן) מהווה הצהרה כתובה של מתרגם מסמך כי פעולת התרגום שביצע היא מדויקת ונאמנה לשפת מקור המסמך. האישור נלווה למסמכים מתורגמים שעליהם על הנוטריון לחתום. במקרה זה, חתימת הנוטריון אינה מהווה עדות לנכונות תרגום המסמכים אלא לאישור הצהרת המתרגם. זאת, בניגוד לתרגום נוטריוני, שבו הנוטריון לוקח על עצמו את האחריות לנכונות התרגום.

א) אישור נכונות של תרגום

(1) עד מאה מילים ראשונות בתרגום – 213 ₪

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד 1,000 מילים – 169 ₪

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל 1,000 מילים ראשונות – 81 ₪

ב) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור (נוסף על האישור הראשון) – 67 ₪

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה – 1965

על פי חוק הירושה, אימות הצוואה בחתימה נוטריונית מקנה לה תוקף משפטי לצוואה. מכיוון שמדובר לא רק ברכוש ובממון, אלא אף ברצונו של המוריש, לנושא זה ישנה חשיבות מרובה. על ידי אימות חתימה, מאשר הנוטריון את זהותו של החותם על המסמך (המוריש) ובעיקר מוודא כי חתימתו זו נעשתה בצלילות הדעת ומרצונו החופשי וללא הפעלת כל לחץ מכל צד שהוא.

א) לחותם ראשון – 246 ₪

ב) לכל חותם נוסף – 126 ₪

ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור – 75 ₪

ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תתווסף מחצית מן השכר הקבוע בסעיף 3 (א), בהתאם למספר המילים שבצוואה.

5. אישור שפלוני נמצא בחיים

מסמך המאשר כי פלוני חי וקיים. במקרים בהם למישהו יש דבר מה להרוויח ממותו לכאורה של אדם (למשל, במטרת ירושה "מוקדמת" לפני מות המוריש), על מנת להוכיח כי האדם אינו מת כנטען, הוא צריך להתייצב בפני נוטריון ולהזדהות. רק לאחר מכן, יקבל לכך אישור משפטי תקף.

אישור שפלוני נמצא בחיים – 169 ₪

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

לעיתים, רשויות רשמיות שונות, אינן מסתפקות בתצהיר שנחתם בפני עו"ד רגיל, אלא דורשות תצהיר נוטריוני – כלומר, תצהיר המאושר ע"י נוטריון המאשר כי המצהיר החתום על התצהיר הוזהר כדין בטרם חתימתו בפני הנוטריון.

א) למצהיר הראשון – 171 ₪

ב) לכל מצהיר נוסף  – 68 ₪

ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף – 67 ₪

ה) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון – תתווסף מחצית מן השכר הקבוע בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך.

7. העדה של מסמך סחיר

לאחר שמסמכים סחירים / שטרות הוצגו לפירעון ולא כובדו, יחזור הנוטריון על פעולת הצגתם, וזאת במטרה לתת תעודה נוטריונית המעידה כי חוללו.

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

א) אם הסכום שעליו נדרש הנוטריון לערוך את ההעדה אינו עולה על 78,600 ₪ – 1,081 ₪

ב) עלה הסכום האמור על 78,600 ₪ – 2,313 ₪

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

מי שנתן ייפוי כוח בפני הנוטריון, או שחתם על מסמך אחר בפני נוטריון (בין אם הנוטריון היה חלק מעריכתם או שרק אימת את החתימה עליהם) ועל פי האמור בחוק השליחות, תשכ"ה – 1965, (או כל דין אחר) ניתן לבטלם, רשאי להודיע על ביטולם לנוטריון בע"פ או בכתב, כשהיא מאומתת ע"י נוטריון אחר. עם קבלת הודעת הביטול, היא תירשם על ידי הנוטריון כהערה בעותק ייפוי הכוח / המסמך השמור, וכל העתק שיוצא מהמסמך בעתיד, יכלול אותה.

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז -1977 (להלן – תקנות הנוטריונים)

א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 181 ₪

ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5 (ג) לתקנות הנוטריונים- 65 ₪

ג) לכל העתק נוסף – 65 ₪

8. כל פעולה נוטריונית אחרת

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי כל דין, ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה – הסכום שנקבע לפעולה בתעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין – הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 273 ₪.

9. פעולה נוטריונית הנעשית מחוץ למשרד הנוטריון

א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתת אותו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בסעיפים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו – 550 ₪

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה – 169 ₪

ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה א (1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

10. שירות הניתן בשעות המוגדרות כשעות מנוחה

ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 08.00 שביום למחרת או בימי מנוחה (למעט פעולה המוגדרת בסעיף 9) יתווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהסעיפים 1-8 ו-11, לפי העניין.

11. אימות הסכם ממון

בהתאם לסעיף 7 (11) לחוק הנוטריונים תשל"ו – 1976 בידי הנוטריון נתונה הסמכות "לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין". הסכם ממון הוא הסכם כתוב המסדיר את ענייני הרכוש והכספים בין בני זוג. הסכם ממון אשר אינו מאושר כדין נחשב לחסר תוקף משפטי, ולמעשה, כחסר ערך.

א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 – 375 ₪

ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף – 65 ₪

ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון – תתווסף מחצית מן השכר הקבוע בסעיף 3 (א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

12. מתן אישור בשפה זרה

ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי סעיפים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, בשפה לועזית (שאינה ערבית או אנגלית) יתווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של 90 ₪.

פטור מלא או חלקי מגביית שכר טרחת נוטריון

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978 אף מפרטות מספר מקרים בהם עומדת בפני הנוטריון ההחלטה האם לגבות תשלום חלקי או לוותר כליל על שכר הטרחה המגיע לו בשל שירותיו. אנחנו מביאים בפניכם את לשון הסעיף הנוגע לכך:

א) על אף האמור בתקנה 1, נוטריון רשאי שלא לגבות שכר, כולו או חלקו, בעד שירות שנתן לפי החוק בהתקיים אחד מהתנאים האלה:

(1) הנוטריון שוכנע כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין השאר לפי מסמך המעיד על כך שהומצא לו בידי המבקש.

(2) השירות ניתן לעולה חדש או תושב חוזר*, אשר המציא לנוטריון אישור על כך ממשרד העלייה והקליטה. לעניין פסקה זו, "עולה חדש" – מי שטרם חלפו שבע שנים מיום שהתקיים בו אחד מאלה:

(א) ניתנה לו תעודת עולה לפי חוק השבות, תש"י – 1950.

(ב) ניתנה לו תעודה של אזרח עולה או תעודה של קטין חוזר ממשרד העלייה והקליטה.

* "תושב חוזר" – מי שקיבל מעמד תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה לאחר ששהה בחוץ לארץ חמש שנים לפחות, וטרם חלפו 24 חודשי מתאריך קבלת מעמד תושב חוזר כאמור.

(3) השירות התבקש עקב טעות של הנוטריון בעריכת אישור או בעריכת מסמך שלגביו ניתן אישור.

ב) הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו את העתק המסמך שהומצא לו כאמור בסעיף קטן (א) (1) או (2).

  1. נעשה עותק נוסף של אישור שלא כשירות ללקוח אלא במילוי חובה שבדין בדבר שמירת העותק בידי נוטריון או בדבר המצאת העותק לרשות ציבורית – לא ייגבה שכר נוסף בשל העותק האמור.
  2. תקנות אלה לא יחולו על שירות שניתן על ידי נוטריון לצרכי ביצוע אמנה 48 בדבר שמירת זכויות קצבה של מהגרים, 1935.

בסיכומו של דבר

מחירון נוטריון אינו מהווה המלצה בלבד, אלא תעריף שכר טרחה המחייב את הנוטריונים לנקוט על פיו. למעט החרגות קלות לכאן או לכאן, באמצעות מחירון נוטריוני תוכלו להעריך, פחות או יותר, את ההוצאות הנוגעות לאישורים ולשירותים השונים הניתנים על ידי נוטריון.

כמו כן, מאחר ואנחנו דוגלים בשירות מודע ככל האפשר, אנחנו ממליצים במקרים מסוימים, לברר מול הנוטריון מה בדיוק כלול בשירות המוצע. למשל, במקרה של אישור העתק צילומי של מסמכים, רצוי לברר האם עליכם להביא את המסמכים המצולמים איתכם אל הנוטריון או שהם יצולמו במקום (אפשרות נוחה יותר לכל הצדדים).

בנוסף, בדומה לתחומי שירות אחרים, נמליץ לכם לבחור בנוטריון שאתם חשים בנוח איתו, מכיוון שעורך דין ונוטריון, בדומה לרופא המשפחה, אמורים ללוות אתכם לאורך כל חייכם ולעמוד לצידכם, בעיקר בתקופות הפחות משמחות שלכם. חשוב שתחושו בנוח לפנות אליהם בכל עת שתחושו שאתם זקוקים לא רק לעצה משפטית ולסיוע מקצועי לאחר שנקלעתם לצרה, אלא גם כאשר אתם זקוקים לייעוץ לפני עשיית צעד מסוים, שבהמשך, עלול להשפיע על חייכם ברבדים שונים. חשוב לזכור, כי למרות הרתיעה הטבעית שלנו מהתעסקות בענייני בירוקרטיה וחוק שלא לצורך, לאחר שמתחילה ההסתבכות במשפטית, הרבה יותר קשה להתמודד איתה, מאשר להימנע ממנה מלכתחילה.

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

אין לראות את האמור כייעוץ משפטי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה.

מאמרים נוספים

ליצירת קשר מלאו את הטופס או התקשרו למספר: 02-5025544

Call Now Button02-5025544