פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל

פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל מהווה למעשה הגשת תביעת מזונות בלשכת ההוצאה לפועל.

מדובר במהלך וצעד ראשון בהגשה של דרישה מצדו של הזוכה בתיק תביעת המזונות בהוצאה לפועל במקרה שהחייב לא משלם.

לאחר מתן פסק דין שמורה על חובת תשלום מזונות שכולל גם הצמדה ועלויות נוספות ובמידה והחייב לא משלם, ישנה אפשרות להגיש דרישה לביצוע וגבייה בלשכת ההוצאה לפועל לצורך גביית חוב תשלום המזונות כאשר התיק שעליו מדובר מסווג כתיק מזונות בהוצאה לפועל.

תיק מזונות בהוצאה לפועל ניתן להגיש לביצוע על בסיס רכיב אחד או יותר: השתתפות בהוצאות בלבד, רק הצמדות, מזונות בלבד ורכיבים נוספים.

איך מתנהל הליך פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל?

כיצד מתחילים בהליכים בלשכת הוצאה לפועל? ראשית יש לפנות למדור פתיחת תיקים או למודיעין לצורך קבלת טפסים לפתיחת תיק שהינם מהסוג שמתאים למקרה המסוים.

בשלב הבא, יש למלא את הטפסים וזאת תוך הקפדה על דיוק במילוי הפרטים האישיים: מספר ת.ז, ח.פ וכו'.

אי דיוק במילוי הפרטים הללו, עלול לגרום לעיכוב או לכך שלא יהיה ניתן לפעול נגד החייב.

על מגיש הבקשה לפתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל מוטלת האחריות להמציא ולהציג בפני לשכת ההוצאה לפועל את מספר הזהות והכתובת המעודכנים של החייב וזאת לצורך שליחת ומסירת אזהרה וביצוע ההליכים בהמשך אם יהיה צורך בכך, דוגמת עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, מאסר וכו'.

בבואכם לפתוח תיק מזונות בלשכת ההוצאה לפועל יש לצרף גם עותק מקורי של מסמך פסק הדין או של ההחלטה השיפוטית שלפיה אתם פועלים ותצהיר שאינכם גובים את דמי המזונות דרך המוסד לביטוח לאומי. עם פתיחת התיק יש לשלם אגרת פרוטוקול וזאת לצורך הפעולה בתיק.

לאחר שהגשתם את הבקשה לפתיחת התיק, לשכת ההוצאה לפועל תישלח לחייב, בדואר רשום, הודעת אזהרה על פתיחת התיק נגדו בהוצאה לפועל וזאת בצירוף של שובר תשלום בגובה של החוב הנטען.

את האזהרה לחייב ניתן להמציא גם באמצעות הדבקה על דלת הבית שלו, אך במקרה שכזה, לא תהיה אפשרות לנקוט בהליכי מאסר כנגד החייב משום שזהו מצב שבו לא התבצעה המצאה מלאה של האזהרה לחייב.

משום כך, חשוב לבדוק שבוצעה המצאה מלאה ובמיוחד כאשר החייב הינו סרבן ועיקש וייתכן שתיאלצו לנקוט נגדו בהליכי מאסר.

נקיטה בהליכי הוצאה לפועל

נקיטה בהליכים לאחר תום מועד האזהרה: חשוב לדעת שהאחריות לנקיטה בהמשך הליכים מוטלת על מגיש הבקשה לפתיחת התיק משום שלשכת ההוצאה לפועל עצמה לא יוזמת בנקיטת הליכים נגד החייב, אלא היא פועלת על פי בקשת הזוכה ובהתאם להוראות ולתקנות שמופיעות בחוק.

המשמעות של העניין הינה שיש לעקוב אחרי התוצאות של ההליכים שביקשתם שיבוצעו.

אם החוב לא שולם במלואו וחלפו 21 יום ממועד המסירה של האזהרה ולא הוצא צו עיכוב הליכים דוגמת טענת "פרעתי" או  התנגדות לביצוע שטר, יש באפשרותכם לפעול נגד החייב באחד האמצעים וההליכים הבאים:

 • עיקולים – הנכם רשאים ליזום עיקולים כנגד הרכוש של החייב, כולל מקרקעין, משכורת, כלי רכב, חסכונות וחשבונות בנק.
 • עיקול מיטלטלין – ישנה אפשרות לעקל מיטלטלין שמצויים בידיו של החייב או שרשומים על שמו של החייב בגובה של סכום החוב ובמקרה הזה עלייכם לפרט את כל המיטלטלין שאותם אתם רוצים לעקל. הגשת בקשה לעיקול תהיה כרוכה בתשלום של אגרה שאת הגובה שלה ניתן לבדוק ולברר במרכז המידע של לשכת ההוצאה לפועל.
 • עיקול צד ג'   –במקרים רבים החייב צובר זכויות שונות בגופים שונים דוגמת מעביד ובשפה המשפטית הגופים הללו ולצורך הדוגמא הזו – המעביד, נקראים גורם צד ג'.
  באפשרותכם להגיש בקשה לעיקול כספים ורכוש ששייכים לחייב ונמצאים בידיו של גורם  צד ג'. ההליך הזה מורכב משני שלבים שהראשון הינו שעל גורם צד ג' להשיב האם מצויים בידיו כספים ששייכים לחייב. השלב השני הינו שבמידה וצד ג' הודיע ללשכת ההוצאה לפועל שיש אצלו כספים או נכסים ששייכים לחייב, יהיה עליכם להגיש בקשה למימוש של הכספים האלו. במקרה שבו צד ג' לא מגיב או שהתגובה שלו חסרה או שאינה שלמה, אתם רשאים ליזום בירור מול ראש ההוצאה לפועל.
 • עיקול מקרקעין –  אם לחייב יש זכויות במקרקעין שרשומים על שמו ניתן להגיש בקשה לעקל אותם. לבקשה הזו בנוגע לעיקול מקרקעין ששייכים לחייב, נדרש לצרף את נסח הרישום מהלשכה לרישום מקרקעין. אם לחייב יש נכסי מקרקעין ששייכים לו, אולם הם לא רשומים על השם שלו ממגוון סיבות, יש לפנות ולהגיש תביעה לבית המשפט שייתן פסק דין הצהרתי שהמקרקעין עליהם מדובר שייכים לחייב וזאת כדי שיהיה אפשר לעקלם.
 • פינוי מקרקעין – באפשרותכם לפנות לראש לשכת ההוצאה לפועל ולהגיש בקשה לפינוי מקרקעין – נכס, דירה או קרקע בכמה מקרים ומצבים: במקרה שבו הוצא פסק דין מבית המשפט שהורה על פינוי של המקרקעין, במקרה בו נכסי המקרקעין מושכנו לטובתכם וכן במקרים שבהם החייב גר או שאינו גר בדירה השייכת לו.
 • עיקול רכב – רישום של העיקול שיתבצע במשרד הרישוי, כאשר בבקשה לעיקול נדרש לציין מספר רישוי.
 • מאסר – ישנה אפשרות לפנות להוצאה לפועל בחלוף 21 יום ממועד העברת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה ולדרוש להוציא לפועל בהליך מאסר וזאת במידה ובמהלך 21 הימים ממועד העברת האזהרה לידי החייב, הוא לא נקט ופעל באחת מהדרכים הללו: לא הוגשה טענת פרעתי או התנגדות לביצוע שטר או שהוא לא שילם את החוב במלואו, במקרים הללו, החייב נחשב כמי שמשתמט מתשלום חובותיו.
 • צו עיכוב יציאה מן הארץ – במקרה שמתעורר חשש וחשד שהחייב מתכוון לצאת מהארץ והיציאה שלו עלולה לפגוע ולסכל את גביית החוב, אתם רשאים לפנות בבקשה לראש לשכת ההוצאה לפועל לעיכוב היציאה של החייב מהארץ. צו העיכוב יהיה תקף עד לתשלום החוב או עד שהחייב ימציא ערבים שיחויבו בהעברת התשלומים במקרה שהוא ישהה בחוץ לארץ ולא יעמוד בהתחייבויות שלו או ערבויות שנועדו להבטיח תשלום של החוב במידה ולא ישוב לארץ. חשוב לדעת שלבקשה לעיכוב היציאה מהארץ יש לצרף תמצית ממרשם אוכלוסין – משרד הפנים בנוגע לפרטים האישיים של החייב.

תשלום החוב

יש לדאוג למסור כבר בשלב של פתיחת התיק בלשכת ההוצאה לפועל את הפרטים ומספר חשבון הבנק שלכם או של בא כוח מטעמכם לצורך הפקדת הכספים שיגיעו ללשכה לזכות התיק שלכם.

במקרה שבו החייב משלם את הכספים באופן ישיר אליכם או לבא כוח מטעמכם, חלה עליכם החובה להעביר ללשכת ההוצאה לפועל דיווח על כך על מנת שהתיק ייסגר במידה והחוב שולם במלואו או לחילופין ניתן להגיש בקשה להקטנת הקרן על מנת שיקוזז הסכום ששולם לכם על ידי החייב מהסכום הכולל של החוב.

הגשת ערעור

ערעורים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל בנוגע לכל החלטה שמתקבלת ע"י ראש ההוצאה לפועל אמורים להיות מוגשים לבית משפט לענייני משפחה.

באופן עקרוני, הינכם רשאים להגיש ערעור על כל החלטה של המוציא לפועל, כאשר הערעור יוגש ויגיע לראש לשכת ההוצאה לפועל.

מסלולי פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל

תביעת מזונות בהוצאה לפועל ניתן להגיש בשני מסלולים:

 • המסלול המקוצר– הגשת תביעת מזונות בלשכת ההוצאה לפועל במסלול הזה מיועדת לזוכים שמבקשים לבצע וליישם את פסק הדין על ידי לשכת ההוצאה לפועל ואינם מיוצגים על ידי עורך דין.
 • המסלול הרגיל – במסלול הזה משרד עורכי דין שמתמחה בתחום, ילווה וידריך אתכם באופן המקצועי והטוב ביותר בנוגע לדרכי הפעולה שיש לנקוט בהן לצורך גבייה של החוב בתיק מזונות בהוצאה לפועל מזונות. הליווי שניתן על ידי גורם מקצועי כולל: פתיחה של תיק מזונות בהוצאה לפועל, נקיטה בצעדים וביצוע הליכים שונים, הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, הגדלת החוב ועוד.

לאחר פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל לצורך גביית חוב המזונות, יש למסור אזהרה לחייב, שהינה הודעה בנוגע לפתיחת תיק הוצאה לפועל מזונות ולגובה החוב. בחלוף 30 ימים ממועד ביצוע מסירת ההודעה בדבר הגשת תביעת המזונות בהוצאה לפועל, יהיה ניתן לבצע הליכים שונים בתיק לצורך גביית החוב.

ישנם מקרים שבהם רשם ההוצאה לפועל מאפשר לנקוט בהליכים עוד טרם מסירת האזהרה, מיד עם הפתיחה של התיק כולל מתן צו עיכוב יציאה מהארץ והטלת עיקולים שונים

חובת דיווח ותשלום חוב מזונות 

במקרה שבו והתקבל תשלום לזוכה באופן ישיר, נדרש לבצע הקטנה של חוב המזונות בתיק בתוך 7 ימים.

שימו לב שאי ביצוע של ההקטנה כפי שנדרש יתפרש כמי שפעל שלא בתום לב וייתכן כי אי ביצוע הקטנת החוב יוביל לחיוב בהוצאות לטובתו של החייב.

תשלום הוצאות שוטפות/חריגות

ישנם פסקי דין רבים לתשלום של מזונות ומדור שכוללים גם סעיף נפרד שנוגע לתשלום הוצאות שונות בדרך שבה הצדדים הסכימו או בדרך שבית המשפט לענייני משפחה או הרבנות קבעו.

לפניי שאתם מגישים בקשה לתשלום של הוצאות בתיק מזונות בהוצאה לפועל, חשוב לבדוק באופן מעמיק את פסק הדין ואת הרכיבים שכוללים השתתפות בתשלום הוצאות.

ניתן לכלול את הבקשה להשתתפות בהוצאות בתביעת מזונות בהוצאה לפועל, להגישה עם הפתיחה של התיק או במהלך ניהול התיק וזאת בהתאם לפסק הדין ובאמצעות הגדלות שונות ולהמתין עד להחלטה בעניין גובה חוב המזונות בלשכת ההוצאה לפועל.

לבקשה יש לצרף גם קבלה או אסמכתא שמעידה שאכן שולמה ההוצאה הזו.

קבלת צו הפטר מחובות

כיום, הליך של חדלות פירעון הינו מוסדר וכולל תאריך סיום. בעוד שבעבר חייבים נאלצו להתנהל ולהתמודד לאורך תקופה ארוכה מול מערכת ההוצאה לפועל והבירוקרטיה הסבוכה ולעבור מדיון לדיון ולעמוד בצו התשלומים ובמגבלות השונות שמוטלות על חדלי פירעון וזאת ללא מועד סיום נראה לעין, הרי שהחקיקה החדשה בתחום מסדירה ומקצרת את ההליך ומאפשרת לחייב לקבל הפטר מכל חובותיו בחלוף 4 שנים לכל היותר.

משרד עו"ד הוצאה לפועל שמעון האן

בין אם שנואשתם מגביית חובות שמגיעים לכם כדין או שחובותיכם תפחו ויצאו מכלל שליטה, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מידי עורך דין הוצאה לפועל מומחה ומנוסה. משרד עו"ד ונוטריון שמעון האן ישמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם מעטפת שירותים משפטית מלאה ומקיפה.

משרדנו נחשב לאחד משרדים הגדולים והמובילים בישראל ואנו משקיעים כל מאמץ במטרה לשמור על זמינות גבוהה ללקוחותינו ולהעניק להם יחס אישי.

צוות המשרד כולל עורכי דין בכירים ומנוסים בתחום המשפט האזרחי – מסחרי, מקרקעין, פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל, ירושות וצוואות ועוד.

אנו נשמח לספק לכם פתרון לכל בעיה ולהשיב לכל שאלה על מנת לנהל את תיק ההוצאה לפועל שלכם באופן אמין, יעיל ומושכל עד להשלמת המשימה על הצד הטוב ביותר והשגת התוצאה המשפטית הרצויה מבחינתכם.

ט.ל.ח

אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שמעון האן לפני כל פעולה

כל הזכויות בתוכן זה שמורות לשמעון האן משרד עורכי דין ונוטריון

שמעון האן

שמעון האן

היכרות עם משרד עו"ד האן בראשות עו"ד שמעון האן. הצוות שלנו עוסק בטיפול בתיקי לשון הרע בצורה המקצועית ביותר. יש לנו את הכישורים והניסיון לייצג לקוחות בכל הרמות של הליכי לשון הרע. מלשון הרע ,הוצאת דיבה ובריונות ברשת, ראינו הכל. הרקורד שלנו מדבר בעד עצמו, עם שורה של ניצחונות עבור הלקוחות שלנו.

אבל אנחנו לא רק מומחי לשון הרע; אנחנו גם מקצוענים במשפט אזרחי-מסחרי. הצוות שלנו יודע את הדברים שלו בכל הנוגע לעסקאות מורכבות, נדל"ן, חוזים ועוד. בנינו מוניטין של מצוינות, ומושכים לקוחות גדולים בארץ ובחו"ל.

במשרד עורכי הדין האן, אנו מאמינים שלכולם מגיע ייעוץ וייצוג משפטי מהשורה הראשונה. המגע האישי והמקצועיות הבלתי מעורערת שלנו מייחדים אותנו. כשאתה בוחר בנו, אתה מקבל תומכים עזים שילחמו על זכויותיך, במיוחד במקרים של לשון הרע. סמוך על משרד עורכי הדין ונוטריון שמעון האן עבור כל הצרכים המשפטיים שלך.

עורך דין שמעון האן
לקבלת ייעוץ ללא עלות!

כדי לקבל שיחת ייעוץ באפשרותך לחייג עכשיו לטלפון 077-803-6102 או להשאיר פרטים כאן בטופס ואנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.

פתיחת תיק מזונות בהוצאה לפועל
פיצוי עוגמת נפש

פיצוי עוגמת נפש

כאשר אדם חווה פגיעה רגשית או תסכול רב עקב התנהגות לא ראויה של חברו, הוא עשוי לשקול את הגשתה של תביעה אזרחית לקבלת פיצוי עוגמת

קרא עוד »
עורך דין הוצאת דיבה

עורך דין הוצאת דיבה

בעידן הדיגיטלי של ימינו, כל אחד עלול למצוא את עצמו נפגע מהוצאת דיבה או מואשם בהשמצה. מהי הוצאת דיבה על פי החוק הישראלי? מה תפקידו

קרא עוד »
הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה פגיעה בשם הטוב

הוצאת דיבה היא תופעה חמורה הפוגעת בזכותו הבסיסית של אדם לכבוד ושם טוב. בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לא אחת נגרמת בעקבות הוצאת דיבה פגיעה בשם

קרא עוד »
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 35 ביקורות
×
js_loader
שלום, אני מעוניינ/ת לשוחח עם עו"ד שמעון האן, אשמח לקבל פרטים.